Erschaffen mit JK-inet.com © Alle Rechte sind vorbehalten 2017 GuterPreis.net.
VIDIM očesni center
Zelo   smo   ponosni   na   našega   partnerja   Vidim   d.o.o.   Podjetje   je   bilo   ustanovljeno marca   leta   2005,   s   strani   Boštjana   Dreva,   dr.   med.,   oftalmolog   (90,5   %   lastnik)   in njegove   soproge   Urške   Belle   Drev,   prof.   ang.   (9,5   %   lastnica),   ki   je   tudi   prokurist podjetja.    Podjetje    je    bilo    ustanovljeno    z    namenom    opravljanja    koncesijske zdravstvene      dejavnosti       na      področju      okolistike      ter      samoplačniških okulističnih     storitev .     Podjetje     je     primarno     usmerjeno     na     operativno okulistiko . V kolikor Vas zanima operativna okulistika,izpolnite obrazec in Vam uredimo termin z vodilnimi v podjetju. Zaradi   kvalitete   in   odličnosti   storitev   ter   strokovnosti   Boštjana   Dreva   oziroma   celotne   ekipe   podjetja   Vidim d.o.o.,   se   vsako   leto   povečuje   obseg   dela.   Direktor   in   vodja   zdravniške   ekipe   Boštjan   Drev,   dr.   med.   spec. oftalmologije    je   v   svoji   18   letni   strokovni   karieri   opravil   preko   15.000   operacij   sivih   mren,operacij   z vstavitvijo    nadstandardnih    znotrajočesnih    leč,150    vstavitev    fakičnih    znotraj    očesnih    leč    (Visian-ICL)    in laserskih operacij po metodi ReLEx SMILE. V zdravniški ekipi so trenutno štirje dr. med., specialisti oftalmologije . Vidim,   očesni   kirurški   center   je   eno   redkih   v   svetu   in   Sloveniji ,   ki   operacije   na   očesu   izvaja   v   tehniki   1,8 mm-2,2 mm. Vidim,   očesni   kirurški   center   je   edino   v   Sloveniji   in   v   širši   regiji ,   ki   izvaja   lasersko   odpravo   dioptrije   po najnovejši metodi ReLEx SMILE. V   Vidim,   očesnem   kirurškem   center   opravijo   povprečno   700   ambulantnih   pregledov   in   100   operacij   na mesec .   V   mesecu   aprilu   2015   so   pričeli   z   laserskimi   odpravami   dioptrije   po   najnovejši   metodi   ReLEx   SMILE z laserjem VisuMax Zeiss. Vidim,   očesni   kirurški   center   je   referenčno   podjetje   na   področju   okulistike   za   projekt   SLOMED ,   katerega namen    je    usposabljanje    kosovskih    zdravnikov    s    strani    slovenskih    strokovnjakov    in    v    postopku pridobitve referenčnega centra v tem delu Evropa na področju operativne okulistike podjetja ZEISS. Vidim,   očesni   kirurški   center   je   v   postopku   p ridobivanja   mednarodne   akreditacije   za   zdravstvene dejavnosti po sistemu AACI (nadgradnja standarda ISO 9001).   19.5.2016   so   imeli   v   VIDIM-u   mednarodno   presojo   kakovosti   za   zdravstvo   po   najstrožjih   zdravstvenih mednarodnih     standardih,     ki     veljajo     v     svetu.     Presojali     so     jih     presojevalci     ameriške     mednarodne akreditacijske            hiše            AACI            (American            Accreditation            Commission            International) (http://www.aacihealthcare.com   ),   katera   je   ena   izmed   svetovno   najbolj   znanih   in   izkušenih   organizacij   za akreditiranje.   Pričetek   presojanja   je   bil   že   konec   leta   2014   in   19.5.2016   so   dobili   potrditev,   da   imajo certifikat.    V    elektronski    obliki    in    fizični    so    že    dobili    certifikat    in    ga    lahko    uporabljajo    v    vseh    svojih dokumentih in oglaševanju. S tem certifikatom so poleg priznanja, da imajo urejeno poslovanje
Nachfrage
Partner GuterPreis.net
Wir   sind   sehr   stolz   auf   unseren   Partner   Vidim   d.o.o.   Das   Unternehmen   wurde   im März   2005   von   Boštjan   Drev,   Dr.   med.   Ophthalmologe   (90,5%   Inhaber)   und   seiner Ehefrau   Urška   Belle   Drev,   Englischprofessorin   (9,5%   Inhaberin)   gegründet.   Sie   ist auch   die   Prokuristin   im   Unternehmen.   Das   Unternehmen   wurde   mit   der   Absicht gegründet,      konzessionierte   Gesundheitsleistungen   in   Bereich   der   Augenheilkunde sowie   auch   Praxis   für   Privatpatienten   auszuüben.   Das   Unternehmen   ist   in   erster Reihe    auf    operative    Augenheilkunde    orientiert.    Wenn    Sie    Interesse    aus    diesem Bereich     habe,     füllen     Sie     das     Formular     aus     und     wir     arrangieren     Ihnen     einen     Termin     mit     der Unternehmensleitung. Wegen   der   Qualität   und   Vornehmheit   der   Leistungen   und   auch   der   fachlichen   Kompetenz   von   Boštjan   Drev bzw.   des   ganzen   Teams,   wird   jedes   Jahr   der   Arbeitsumfang   gesteigert.   Der   Direktor   und   Teamleiter   Boštjan Drev,    Dr.    med.    spec.    Ophthalmologe    hat    in    seiner    18    Jahre    langen    fachlichen    Kariere    mehr    al    15.000 Operationen   von   grauen   Star,   Operationen   mit   Einfügung   von      hochstandarden   inennauglichen   Linsen,   150 Einfügungen   von   fakischen   innenauglichen   Linsen   (   Visian-   ICL)   und   Laseroperationen   mit   der   Methode   Relex Smile geleistet. In dem Arztteam sind zu diesem Zeitpunkt vier Dr. med. Spezialisten von Ophthalmologie. Vidim,   ist   eins   der   seltenen   Chirurgiezentren   in   der   Welt   und   Slowenien,   das   Augenoperationen   in   der   Technik 1,8mm-2,2mm ausführt. Vidim,   Augenchirurgiercenter   ist   der   einzige   in   Slowenien   und   breiteren   Region,   das   Laserabschaffung      der Dioptrie mit der neusten Methode Relex Smile ausführt. In   Vidim,   Augenchirurgiecenter   werden   durchschnittlich   7000   Ambulantuntersuchungen   und   100   Operationen im   Monat   ausgeführt.   Im   April   2015   haben   sie   mit   Laserabschaffung      der   Dioptrie   mit   der   neuesten   Methode Relax Smile und mit Laser VisuMAx Zeiss angefangen. Vidim,    Augenchirurgiecenter    ist    ein    Referenzunternehmen    im    Bereich    von    Augenheilkunde    für    das    Projekt SLOMED,   dessen   Absicht   ist   Ausbildung   der   Ärzte   aus   Kosovo   von   slowenischen   Fachleuten.   Vidim   ist   auch   im     Erwerbungsprozess     des     Referenzzentrums     in     diesem     Teil     von     Europa,          im     Bereich     der     Operativen Augenheilkunde des Unternehmens Zeiss. Vidim,       Augenchrirugiecenter       in       im       Erwerbungsprozess       von       internationalen       Akkredition       für Gesundheitsleistungen mit System AACI ( Aufbau vom ISO 9001 Standard). 19.5.2016   hatten   sie   im   Vidim   internationale   Beurteilung   von   Qualität   für   Gesundheitswesen   unter   strengsten internationalen    Standards,    die    in    der    Welt    gelten.    Beurteilt    wurde    von    amerikanischen    internationalen Beurteiler        des        Akkreditionshauses        AACI        (American        Accreditation        Commission        Interantional)( www.accihealthcare.com).    Diese    Organisation    ist    eine    der    Weltberühmten    und    erfahrenen.    Anfang    von Beurteilung   war   schon   Ende   2014   und   am   19.5.2016   haben   sie   die   Bestätigung   bekommen,   dass   Sie   das Zertifikat   erworben   haben.      Das   Zertifikat   ist   in   einer   elektronischen   und   physischen   Form   und   wird   in   allen Dokumenten und in Inseraten verwendet. Mit   diesem   Zertifikat   haben   sie,   neben   der   Anerkennung,   dass   sie   geordnete   Geschäftstätigkeit   und   Prozesse mit   strengsten   internationalen   Standards   haben,   eine   Art   von   Eintrittskarte   für   fremde   Märkte   bzw.   Fremde Versicherungen und Gesundheitsanstalten bekommen haben.
VIDIM Augenzentrum
Erschaffen mit JK-inet.com © Alle Rechte sind vorbehalten 2017 GuterPreis.net.
VIDIM očesni center
Zelo   smo   ponosni   na   našega   partnerja   Vidim   d.o.o. Podjetje    je    bilo    ustanovljeno    marca    leta    2005,    s strani   Boštjana   Dreva,   dr.   med.,   oftalmolog   (90,5   % lastnik)   in   njegove   soproge   Urške   Belle   Drev,   prof. ang.   (9,5   %   lastnica),   ki   je   tudi   prokurist   podjetja. Podjetje       je       bilo       ustanovljeno       z       namenom opravljanja    koncesijske    zdravstvene    dejavnosti   na       področju       okolistike       ter       samoplačniških okulističnih       storitev .       Podjetje       je       primarno usmerjeno na operativno okulistiko . V kolikor Vas zanima operativna okulistika,izpolnite obrazec in Vam uredimo termin z vodilnimi v podjetju. Zaradi       kvalitete       in       odličnosti       storitev       ter strokovnosti   Boštjana   Dreva   oziroma   celotne   ekipe podjetja   Vidim   d.o.o.,   se   vsako   leto   povečuje   obseg dela.    Direktor    in    vodja    zdravniške    ekipe    Boštjan Drev,   dr.   med.   spec.   oftalmologije    je   v   svoji   18 letni     strokovni     karieri     opravil     preko     15.000 operacij        sivih        mren,operacij        z        vstavitvijo nadstandardnih     znotrajočesnih     leč,150     vstavitev fakičnih   znotraj   očesnih   leč   (Visian-ICL)   in   laserskih operacij po metodi ReLEx SMILE. V    zdravniški    ekipi    so    trenutno    štirje    dr.    med., specialisti oftalmologije . Vidim,   očesni   kirurški   center   je   eno   redkih   v   svetu in   Sloveniji ,   ki   operacije   na   očesu   izvaja   v   tehniki 1,8 mm-2,2 mm. Vidim,   očesni   kirurški   center   je   edino   v   Sloveniji   in v   širši   regiji ,   ki   izvaja   lasersko   odpravo   dioptrije   po najnovejši metodi ReLEx SMILE. V     Vidim,     očesnem     kirurškem     center     opravijo povprečno    700    ambulantnih    pregledov    in    100 operacij   na   mesec .   V   mesecu   aprilu   2015   so   pričeli z     laserskimi     odpravami     dioptrije     po     najnovejši metodi ReLEx SMILE z laserjem VisuMax Zeiss. Vidim,   očesni   kirurški   center   je   referenčno   podjetje na   področju   okulistike   za   projekt   SLOMED ,   katerega namen   je   usposabljanje   kosovskih   zdravnikov   s strani     slovenskih     strokovnjakov     in     v     postopku pridobitve   referenčnega   centra   v   tem   delu   Evropa na področju operativne okulistike podjetja ZEISS. Vidim,     očesni     kirurški     center     je     v     postopku p ridobivanja       mednarodne       akreditacije       za zdravstvene       dejavnosti       po       sistemu       AACI (nadgradnja standarda ISO 9001).   19.5.2016   so   imeli   v   VIDIM-u   mednarodno   presojo kakovosti   za   zdravstvo   po   najstrožjih   zdravstvenih mednarodnih   standardih,   ki   veljajo   v   svetu.   Presojali so        jih        presojevalci        ameriške        mednarodne akreditacijske    hiše    AACI    (American    Accreditation Commission                                                International) (http://www.aacihealthcare.com     ),     katera     je     ena izmed      svetovno      najbolj      znanih      in      izkušenih organizacij    za    akreditiranje.    Pričetek    presojanja    je bil    že    konec    leta    2014    in    19.5.2016    so    dobili potrditev,   da   imajo   certifikat.   V   elektronski   obliki   in fizični   so   že   dobili   certifikat   in   ga   lahko   uporabljajo   v vseh    svojih    dokumentih    in    oglaševanju.    S    tem certifikatom   so   poleg   priznanja,   da   imajo   urejeno poslovanje
Nachfrage
Partner GuterPreis.net
VIDIM Augenzentrum
Wir   sind   sehr   stolz   auf   unseren   Partner   Vidim   d.o.o. Das   Unternehmen   wurde   im   März   2005   von   Boštjan Drev,   Dr.   med.   Ophthalmologe   (90,5%   Inhaber)   und seiner   Ehefrau   Urška   Belle   Drev,   Englischprofessorin (9,5%     Inhaberin)     gegründet.     Sie     ist     auch     die Prokuristin     im     Unternehmen.     Das     Unternehmen wurde   mit   der   Absicht   gegründet,      konzessionierte Gesundheitsleistungen            in            Bereich            der Augenheilkunde         sowie         auch         Praxis         für Privatpatienten   auszuüben.   Das   Unternehmen   ist   in erster       Reihe       auf       operative       Augenheilkunde orientiert.   Wenn   Sie   Interesse   aus   diesem   Bereich habe,     füllen     Sie     das     Formular     aus     und     wir arrangieren       Ihnen       einen       Termin       mit       der Unternehmensleitung. Wegen       der       Qualität       und       Vornehmheit       der Leistungen   und   auch   der   fachlichen   Kompetenz   von Boštjan   Drev   bzw.   des   ganzen   Teams,   wird   jedes   Jahr der    Arbeitsumfang    gesteigert.    Der    Direktor    und Teamleiter       Boštjan       Drev,       Dr.       med.       spec. Ophthalmologe     hat     in     seiner     18     Jahre     langen fachlichen   Kariere   mehr   al   15.000   Operationen   von grauen      Star,      Operationen      mit      Einfügung      von      hochstandarden        inennauglichen        Linsen,        150 Einfügungen   von   fakischen   innenauglichen   Linsen   ( Visian-   ICL)   und   Laseroperationen   mit   der   Methode Relex Smile geleistet. In   dem   Arztteam   sind   zu   diesem   Zeitpunkt   vier   Dr. med. Spezialisten von Ophthalmologie. Vidim,   ist   eins   der   seltenen   Chirurgiezentren   in   der Welt   und   Slowenien,   das   Augenoperationen   in   der Technik 1,8mm-2,2mm ausführt. Vidim,     Augenchirurgiercenter     ist     der     einzige     in Slowenien          und          breiteren          Region,          das Laserabschaffung        der    Dioptrie    mit    der    neusten Methode Relex Smile ausführt. In           Vidim,           Augenchirurgiecenter           werden durchschnittlich      7000      Ambulantuntersuchungen und   100   Operationen   im   Monat   ausgeführt.   Im   April 2015   haben   sie   mit   Laserabschaffung      der   Dioptrie mit    der    neuesten    Methode    Relax    Smile    und    mit Laser VisuMAx Zeiss angefangen. Vidim,             Augenchirurgiecenter             ist             ein Referenzunternehmen           im           Bereich           von Augenheilkunde    für    das    Projekt    SLOMED,    dessen Absicht    ist    Ausbildung    der    Ärzte    aus    Kosovo    von slowenischen      Fachleuten.      Vidim      ist      auch      im      Erwerbungsprozess       des       Referenzzentrums       in diesem   Teil   von   Europa,      im   Bereich   der   Operativen Augenheilkunde des Unternehmens Zeiss. Vidim,              Augenchrirugiecenter              in              im Erwerbungsprozess   von   internationalen   Akkredition für   Gesundheitsleistungen   mit   System   AACI   (   Aufbau vom ISO 9001 Standard). 19.5.2016      hatten      sie      im      Vidim      internationale Beurteilung     von     Qualität     für     Gesundheitswesen unter    strengsten    internationalen    Standards,    die    in der   Welt   gelten.   Beurteilt   wurde   von   amerikanischen internationalen    Beurteiler    des    Akkreditionshauses AACI         (American         Accreditation         Commission Interantional)(        www.accihealthcare.com).        Diese Organisation     ist     eine     der     Weltberühmten     und erfahrenen.   Anfang   von   Beurteilung   war   schon   Ende 2014   und   am   19.5.2016   haben   sie   die   Bestätigung bekommen,   dass   Sie   das   Zertifikat   erworben   haben.     Das     Zertifikat     ist     in     einer     elektronischen     und physischen   Form   und   wird   in   allen   Dokumenten   und in Inseraten verwendet. Mit      diesem      Zertifikat      haben      sie,      neben      der Anerkennung,   dass   sie   geordnete   Geschäftstätigkeit und      Prozesse      mit      strengsten      internationalen Standards    haben,    eine    Art    von    Eintrittskarte    für fremde    Märkte    bzw.    Fremde    Versicherungen    und Gesundheitsanstalten bekommen haben.